avg en informatie

 

KVK; 55409334

Fysiotherapie Ria Cornelisse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Ria Cornelisse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Ria Cornelisse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact pagina door hierop te klikken.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk.
Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.
Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) onder 'Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut'.

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 - 467 29 00

WGBO rechten en plichten

Rechten & plichten van therapeut en patiënt
Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:
-Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
-De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
-De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
-Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen
Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:
-Om zelf een zorgverlener te kiezen
-Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
-Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
-Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
-Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:
-U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
-U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft

Vergoedingen fysiotherapie

Volwassenen Fysiotherapie kan worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check daarom uw polis hoeveel behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan kunt u de behandelingen zelf betalen.
Heeft u last van urine verlies en heeft u een verwijzing van huisarts of specialist dan heeft u recht op 9 behandelingen uit de basisverzekering. Deze behandeling zijn niet vrijgesteld van het eigen risico.

Volwassenen met chronische aandoening
Na de 20ste behandeling worden bij bepaalde (chronische) aandoeningen de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Zie de lijst op www.defysiotherapeut.com. De eerste 20 behandelingen worden veelal door de aanvullende verzekering vergoed of u kunt deze zelf betalen.

Kinderen tot 18 jaar
De eerste 9 behandelingen fysiotherapie komen uit de basisverzekering. Als het nodig is dan nog 9 extra behandelingen.
Kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening krijgen een volledige vergoeding voor de behandelingen van bepaalde (chronische) aandoeningen.

Contract met bijna alle zorgverzekeraar

Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen kwalitatief hoogwaardig en zinvolle zorg ( blijven ) bieden. De contracten die sommige zorgverzekeraars ons aanbieden maken dat niet mogelijk. Daarom hebben wij besloten om met een aantal zorgverzekeraars geen contract meer af te sluiten.

VANAF 2022 hebben wij geen contract met de volgende zorgverzekeraars; Frieslander en ENO ( Salland OWM, Zorgdirect, Hollandzorg).

Indien u nog bij een van deze verzekeraars verzekerd bent kunt u nog wel behandeld worden. ( contractvrij werken wordt dit wel genoemd  ) De betaling van onze behandelingen verloopt dan echter anders. Omslachtiger. Als geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en kinderfysiotherapeut voldoen wij aan alle kwalificaties en nascholings- activiteiten om ook zonder dat wij een contract hebben bij een zorgverzekeraar u te kunnen behandelen. De kwaliteit van zorg blijft gelijk. Voor ons staat u als patiënt centraal.

Het verschil bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben is dat u dan eerst zelf de factuur moet betalen waarna u deze later bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Normaliter krijgt u dan slechts een deel of soms toch het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

Voor de betalingsvoorwaarden die dan gelden zie: Betalingsvoorwaarden
NB: Let op: Al sinds 2006 zijn alle fysiotherapeuten direct toegankelijk. Dus zonder verwijsbrief van een arts. Dit is wettelijk vastgelegd. Desondanks stellen enkele zorgverzekeraars, indien wij geen contract met ze hebben, het toch verplicht. Advies: zorg dat u hiervan op de hoogte bent alvorens u een afspraak met ons maakt.

Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Ria Cornelisse heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland.
Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Ria Cornelisse.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Ria Cornelisse
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut van Fysiotherapie Ria Cornelisse. Bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

1. Patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen.

2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht worden.

Kosten voor een niet nagekomen afspraak of niet op tijd ( uiterlijk 24 uur van te voren) afzeggen, behouden wij  het recht voor om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij je in rekening te brengen. Deze rekening dien je binnen 14 dagen te betalen. Deze factuur kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

3. Indien de patiënt/cliënt verzekerd is voor fysiotherapie en Fysiotherapie Ria Cornelisse afspraken heeft kunnen maken met de betreffende zorgverzekeraar, zal zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

4. Indien de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie, is hij/zij verplicht de behandelingen te betalen. Maandelijks wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht door Fysiotherapie Ria Cornelisse. Maandelijks ontvangt de patiënt/cliënt een nota, die rechtstreeks betaald dient te worden.

5. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschied binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

6. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven
€ 52 Intake, onderzoek en behandeling na screening
€ 52  Intake, onderzoek en behandeling na verwijzing
€ 95  Eenmalig fysiotherapeutisch Onderzoek op verwijzing van arts ( duur 60 min)
€ 42  Zitting fysiotherapie praktijk
€ 52  Zitting bekkenfysiotherapie

€ 30 Toeslag aan huis behandeling
€ 45 Kort rapport na verzoek om informatie
€ 89 Lang rapport bijv. na letselschade


Kostprijs; verbandmiddel aangebracht door fysiotherapeut
€ 21 Rol Cure tape
€ 15 Rol (witte) tape
€ 50 borg voor uitlenen Tens-apparaat

Momenteel is het erg druk  en neem ik geen nieuwe patienten meer aan.

Ben je eerder in de praktijk onder behandeling geweest dan kan je je wel aanmelden. Kinderen kunnen zich ook altijd aanmelden. 

Als u daar gebruik van wilt maken laat dit dan via de mail weten en ik bel u terug om een afspraakdatum af te stemmen.